PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE JOBTY ON SINCH

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Podmínky užívání aplikace Jobty on Sinch vydané společností Fajn brigáda, IČ: 08645116, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 322567 a Fajn práce, IČ 08257825, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 315812 upravují právní poměry související s užíváním aplikace Jobty on Sinch ze strany Uživatele.
  2. Tyto Podmínky se aplikují na právní poměry mezi Jobty a Uživatelem při užívání Aplikace, neboť tvoří nedílnou součást smlouvy o užívání Aplikace, kterou Uživatel uzavírá se Jobty okamžikem kliknutí na tlačítko „Zaregistrovat se“ po vyplnění registračního formuláře na adrese https://jobty.sinch.cz/. Vyjádření souhlasu s Podmínkami užití je nezbytným předpokladem registrace Uživatele a vytvoření jeho Uživatelského účtu.
  3. Aplikace umožňuje Uživateli registrovat se na konkrétní pracovní činnosti zajišťované společností Jobty pro různé odběratele, přijímat od společnosti Jobty peněžité plnění za odvedené práce či služby, udělovat pokyny k přeposílání peněžitého plnění na bankovní účet Uživatele, vyplňovat údaje o své osobě a tyto dále spravovat a měnit, jakož i další doplňkové činnosti umožněné nastavením Aplikace ze strany Jobty.

 

 1. Definice
  1. Termíny označené v těchto Podmínkách užívání velkým písmenem mají následující význam:
   1. Podmínky užívání: tyto podmínky užívání;
   2. Aplikace: internetová aplikace Jobty on Sinch dostupná na URL  https://jobty.sinch.cz/;
   3. Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Jobty a Uživatelem;
   4. Jobty: společnost Fajn brigáda, IČ: 08645116, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 322567 a Fajn práce, IČ 08257825, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 315812,  jakožto správce Aplikace;
   5. Uživatel: osoba s Uživatelským účtem zaregistrovaná do Aplikace;
   6. Uživatelský účet: uživatelské rozhraní pro využívání funkcionalit Aplikace registrovaným Uživatelem;
   7. Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., ,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   8. GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES

 

 1. Registrace a vedení Uživatelského účtu
  1. Uživatelem může být jakákoli fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.
  2. Uživatelský účet je Uživateli zřízen okamžikem uzavření Smlouvy, případně potvrzením registrace dle odst. 3.5.
  3. Smlouva je uzavřena elektronicky kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se“ na adrese  https://jobty.sinch.cz/, a to po řádném vyplnění registračního formuláře zveřejněného tamtéž a po vyjádření souhlasu s Podmínkami užití a potvrzení seznámení se s dokumentem Zásady ochrany osobních údajů zaškrtnutím příslušných políček.
  4. Uživatel je při registraci povinen zadat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, údaj o pohlaví pro účely přípravy pracovněprávní dokumentace a heslo. Uživatel odpovídá společnosti Jobty za to, že jím zadané údaje ve formuláři jsou úplné a pravdivé. Jobty považuje údaje zadané ve formuláři za úplné a pravdivé.
  5. Jobty je oprávněn po registraci Uživatele vyžadovat potvrzení registrace skrze odkaz zaslaný na e-mail uvedený Uživatelem do registračního formuláře. Je-li potvrzení registrace ze strany Jobty vyžadováno, je Uživatel povinen ho dle instrukcí provést pro řádné dokončení registrace a zřízení Uživatelského účtu.
  6. Jobty je oprávněn vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných v registračním formuláři či později v Uživatelském účtu k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Jobty oprávněn Uživatelský účet zablokovat a od Smlouvy odstoupit
  7. Uživatel se přihlašuje do Aplikace prostřednictvím svého Uživatelského účtu kombinací přihlašovacího jména (své e-mailové adresy) a hesla, které uvede při registraci v registračním formuláři.

 

 1. Vedení Uživatelského účtu
  1. Každý Uživatel může mít pouze jeden aktivní Uživatelský účet.
  2. Uživatel není oprávněn umožnit užívání účtu třetím osobám a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů, které používá při přihlášení do Aplikace. Jobty neodpovídá Uživateli za škodu, která mu bude způsobena porušením povinností v předchozí větě.
  3. Ztracené či zapomenuté heslo může Uživatel při splnění podmínek obnovit postupem uvedeným po kliknutí na odkaz „Zapomenuté heslo“ pod přihlašovacím formulářem.
  4. V případě jakékoli objektivní změny údajů uvedených Uživatelem při registraci je Uživatel povinen jejich změnu ohlásit společnosti Jobty jejich aktualizací v Aplikaci prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Uživatel bere na vědomí, že jméno a příjmení uvedené při registraci nelze později svévolně měnit.
  5. Uživatel bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Jobty si vyhrazuje právo bez předchozí notifikace změnit či přestat poskytovat jakoukoli službu v rámci Aplikace či provádět údržbu hardwarové či softwarové infrastruktury spojenou s dočasnou nedostupností Aplikace. Jobty neodpovídá za škodu způsobenou změnou či nedostupností Aplikace.
  6. Jakékoli problémy s Uživatelským účtem či Aplikací ohlásí Uživatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu Jobty info@fajnprace.cz nebo info@fajnbrigada.cz. Ohlášení může Uživatel učinit též prostřednictvím příslušného formuláře v Aplikaci.

 

 1. Užívání Aplikace
  1. Užívání Aplikace je možné po uzavření Smlouvy – tj. úspěšném dovršení registrace.
  2. Aplikaci lze užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami užívání a obecně závaznými právními předpisy.
  3. Při prvním užití Aplikace se Uživatel seznámí s Pravidly práce pro Jobty a s nápovědou k Aplikaci, které jsou dostupné po přihlášení do Aplikace.
  4. Uživatel je povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce s Uživatelským účtem, zejména chránit přístupové údaje a hesla před neoprávněným přístupem k nim a odhlašovat se z Aplikace bezprostředně po ukončení práce s ní.
  5. Uživatel odpovídá za všechny činnosti provedené prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Pokud se Uživatel dozví, že došlo ke zneužití Uživatelského účtu třetí osobou, je povinen o tom okamžitě písemně (např. e-mailem) informovat Jobty.
  6. V přiměřené době po přijetí oznámení dle předchozího odstavce Jobty zablokuje přístup do Aplikace pro daný Užvatelský účet. Přístup bude Uživateli obnoven pouze na základě jeho písemné žádosti doručení Jobty s tím, že Jobty je oprávněn rozumnými prostředky ověřit totožnost Uživatele.
  7. Není-li uvedeno jinak, je vedení Uživatelského účtu bezplatné. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že určité nadstandardní funkce Systému mohou být zpoplatněny. Ceník zpoplatněných funkcí je Uživateli přístupný po přihlášení do Systému.
  8. Uživatel je oprávněn přeposlat si na základě pokynu k převodu peněžní prostředky, které má uložené v Aplikaci, na svůj bankovní účet vedený u tuzemské banky nebo spořitelního a úvěrního družstva. Uživatel je dále oprávněn zažádat si prostřednictvím Aplikace o výplatu peněžních prostředků, které má uložené v Aplikaci, v hotovosti. Výplaty peněžních prostředků v hotovosti probíhají ve výplatních dnech v kanceláři Jobty. Uživatel si může přeposlat na účet nebo nechat vyplatit v hotovosti buď část peněžních prostředků, které má uložené v Systému, nebo všechny.
  9. Je zakázáno užívat Aplikaci s cílem poškodit jiné osoby či nepříznivě zasahovat do jejich práv a svobod, zejména dopouštět se jednání naplňujícího znaky přestupku či trestného činu, užívat vulgární jazyk, neoprávněně zveřejňovat komerční sdělení či šířit data či odkazy na data obsahující počítačový kód způsobilý nepříznivě ovlivnit funkci hardware či software. Obsah, který je v rozporu s předchozí větou je Jobty oprávněn bez předchozího upozornění z Aplikace odstranit.
  10. Uživatel uzavřením Smlouvy nenabývá žádná práva či licence ke zdrojovému kódu Aplikace, jejímu grafickému uživatelskému rozhraní ani jiným komponentám či prvkům chráněným předpisy práva duševního vlastnictví.
  11. Jobty odpovídá pouze za vlastní obsah zveřejněný v Aplikaci.

 

 1. Zrušení Uživatelského účtu
  1. Uživatel může zrušit svůj Uživatelský účet, pokud je zůstatek peněžních prostředků na jeho účtu v Aplikaci nulový. Zrušením Uživatelského účtu zaniká závazek ze Smlouvy.
  2. Pokud Uživatel poruší některou z povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto Podmínek užívání, nebo obecně závazných právních předpisů v souvislosti s užitím Aplikace, je Jobty oprávněn zablokovat jeho Uživatelský účet s okamžitou platností.
  3. Jobty si vyhrazuje právo na zablokování Uživatelského účtu v případě, že se Uživatel do Aplikace prostřednictvím svého Uživatelského účtu nepřihlásí po dobu delší než 3 roky.

 

 1. Komunikace s Uživatelem
  1. Jobty doručuje Uživateli veškerá oznámení jejich zobrazením v Uživatelském účtu, elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou Uživatelem nebo jejich zasláním na doručovací adresu uvedenou Uživatelem v Aplikaci či registračním formuláři. 
  2. Jobty je oprávněn zvolit, kterou z uvedených forem Uživateli oznámení doručí. Oznámení bude považované za doručené zobrazením v Uživatelském účtu, příp. uplynutím 48 hodin od jeho odeslání na emailovou adresu Uživatele, pokud Jobty neobdrží oznámení, že email nebyl doručen. Pokud je oznámení zasláno na doručovací adresu jako poštovní zásilka, považuje se za doručené 3. pracovní den po odeslání v rámci České republiky, nebo 15. pracovní den při odeslání do ciziny.

 

 1. Ochrana soukromí
  1. Jobty je správcem osobních údajů Uživatele zadaných jím do Aplikace ve smyslu GDPR.
  2. Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 12 GDPR jsou uživateli poskytnuty v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, s nímž je uživatel seznámen před uzavřením Smlouvy a který může kdykoli v Aplikaci zobrazit.
  3. Doplňující poučení o zpracování osobních údajů může Jobty uvést v Aplikaci a z příslušných míst na ně Uživatele odkázat.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Právní poměry mezi Uživatelem a Jobty se kromě těchto Podmínek užívání řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
  2. Je-li některé ustanovení Podmínek užití neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností konkrétního ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek užití.
  3. Jobty může tyto Podmínky užívání kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek užívání. Změna bude Uživateli bez zbytečného odkladu oznámena, a to vždy při prvním přihlášení do Aplikace po úpravě Podmínek užívání. Uživatel může vyslovit písemnou formou svůj nesouhlas s novou verzí Podmínek užívání do 14 dnů od doručení oznámení o jejich změně, kdy v takovém případě může Uživatel ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Jobty. Výpovědní doba činí 14 dní od doručení.
  4. Tyto Podmínky užití nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2020.

 

close